Reconsidering the Good Divorce

By: Paul R. Amato, Jennifer B. Kane, and Spencer James. Read full article: Reconsidering the “Good Divorce” (PDF)

תהליך ההסתגלות לפרידה וגירושים

מהם המאפיינים של תהליך ההסתגלות לפרידה וגירושים? האם ניתן לשרטט מסלול הסתגלות, ואם כן, מהו? מהם המשתנים המשפיעים עליו? איזו תרומה ניתן לייחס לזמן? מהם ההבדלים בין נשים וגברים, והאם ניתן להקביל את תהליך ההסתגלות לפרידה ולגירושים לתהליך ההתמודדות עם אובדן ושכול, ולהתבונן בתהליכים באמצעות אותם מודלים? עבודה זו ניסתה לבחון את תהליך ההסתגלות לפרידה ולגירושים ולתת מענה לשאלות העוסקות בתהליך ההסתגלות.